Praktiskt lärande

Lärarassistentstudenterna vid Kalix Folkhögskola har nu påbörjat sin första praktikperiod. Såhär går tankarna hos några av dem:


"Min första praktikvecka har successivt blivit bättre och bättre. Jag är i årskurs 2 med 19 elever. Skolan är imponerande då de har många resurspedagoger och specialpedagoger så de delar klassen i 4:a grupper vid vissa lektioner. Alla blir sedda och får jobba på sin egna nivå i både matte och svenska. Jag har varit behjälplig under lektionerna men även underlättat det administrativa för både årskurs 2 och förskoleklassen. Jag ser främst att det är där jag som LA kan underlätta för fler lärare i den skolan. Jag har även tagit mig an en pojke i klassen som behöver lite extra stöd och uppmuntring vid grupparbeten."


"Jag har varit på högstadiet. Gått med en heltidsmentor. Hon är mentor åt alla 7:or på skolan. 4 st klasser.

Det handlade mest om att skapa en trygghet och se till att det sociala fungerar. Hon tog tag i konflikter på en gång genom att prata med berörda elever och föräldrar och på så vis eskalerade aldrig konflikterna. Jag ser ett stort behov av heltidsmentorer, de avlastar lärarna en hel del. Lärarna får lägga all sin tid på det de är utbildade till.

På den här skola ska de anställa 2 LA. Nästa vecka ska jag gå med en lärare, så då kan jag återkomma med vad en LA:s arbetsuppgifter blir på den här skolan."


"Jag är i en åk 3 där större delen av eleverna har särskilda behov. Det blir lätt rörigt i klassen så min praktik har främst handlat om att hålla ordning i klassen och att lösa konflikter. Behovet har främst funnits i klassrum och på raster, vid en anställning hade även föräldrakontakten varit bra att avlasta lärarna med; det blir som en naturlig del. Behovet av en LA är stort här, trots 2-lärarsystem hade det nästan behövts en lärarassistent per lärare/halvklass. Jag har fått fin kontakt med flera av eleverna, jag tror de uppskattar en extra vuxen både i och utanför klassrummet. Lärarna räcker inte till och då är det bra att det finns andra trygga vuxna eleverna kan ty sig till."


"Jag är på högstadiet åk 7-9. Jag har gått med en socialpedagog som tycker att våra yrken går lite hand i hand fast hon gräver lite djupare och en LA släcker bränder . I veckan har jag suttit med enskilda elever som behöver extra putt för att få någonting gjort de har inte haft diagnoser utan är allmänt skoltrött. Jag har även varit med på Fysik och Tekniklektioner då dom har gjort experiment och behövt 2 vuxna händer till för att hjälpa till med experimentet. Jag och min handledare har även rett ut ett slagsmål mellan 2 elever, pratat enskilt med var och en. Och nu till veckan ska vi dela grupper och reda ut kränkningar som förekommit på badet. Även vara med kurator och skolsköterska de ska prata om ångest en ’ångestskola’ helt enkelt."


"Är i en F-3 . Är med både inne och utanför klassrummet . Mycket konfliktlösning . Finnas där som en trygghet . Vara ute på rasterna ."


"Jag är huvudsakligen på högstadiet och har följt en elevkoordinator och en IT-pedagog. Jag har bland annat varit med som extraresurs i klassrum, varit "insläppsvakt" i matsalen, sammanställt underlag inför möten, registrerat närvaro och varit med eleverna i cafeterian under rasterna. Även fast ovan nämnda roller täcker in många potentiella LA-uppgifter så upplever jag att det finns mycket att göra. Ett stort område framöver är exempelvis digitala prov och administrationen kring det."


"Jag gör min praktik i klass 4. Följer klassen på alla deras lektioner och avlastar de olika lärarna med att lösa konflikter, gå ut och arbeta med vissa elever och hålla ordning i klassen. Klassens mentor anser att klassen hade behövt en avlastande resurs men skolan har inte den ekonomiska möjligheten."